Hoppa till sidans innehåll

Friflyg-EM/VM i Sverige


 

 

 

Det senaste storinternationella mästerskapet i friflyg i Sverige var VM 1971 på Säve militärflygfält i Göteborg.

 

I friflyglandslaget har man  under senare år talat om att försöka få ytterligare ett mästerskap till Sverige. Man ska vara införstådd med att detta innebär en stor arbetsinsats men tanken är stimulerande.

 

De viktigaste förutsättningarna för att kunna arrangera ett friflyg-EM/VM i Sverige är tillgång till ett stort fält och en tävlingsorganisation.

 

Fältet bör vara av den storlek som vi har på Alvaret och tävlingsorganisationen inklusive tidtagare måste vara i storleksordningen 80 – 100 personer.

 

För att testa att tävlingsorganisationen fungerar bör arrangeras en eller två World Cup-tävlingar på EM/VM-fältet året före och efter ansökan till FAI om att få arrangera EM/VM. De erfarenheter som tävlingsorganisationen då kan få används sedan till att förbättra organisationen ytterligare för EM/VM.

 

Förberedelser för ett friflyg-EM/VM i Sverige börjar lämpligen med en arbetsgrupp som gör en analys av möjligheter och svårigheter med projektet. Vissa delar i arbetet med ett friflyg-EM/VM i Sverige kräver inte specialkunskaper om friflygmästerskap, ex.vis frågor om logi, catering och logistik. Det betyder att duglighet inom kompetensområdet är viktigare än mästerskapserfarenhet. En kravlista för varje del i projektet bör bli basen i det fortsatta arbetet.

 

Motiven för att starta ett projekt för att få till stånd EM/VM i Sverige kan vara flera, t.ex.:

q       En vilja att ställa upp och utveckla sporten i rätt riktning.

 

q       Förvissning om att vi kan arrangera ett EM/VM som är bättre än vad som kan erbjudas i andra länder.

q       Åstadkomma aktivering och nyrekrytering av friflygare i Sverige.

q       Försöka få ett ekonomiskt överskott som kan finansiera framtida landslag i friflyg.

 

Hur ett EM/VM ska arrangeras och hur en ansökan till FAI ska se ut finns i detalj beskrivet i FAI Sporting Code. En dokumentförteckning finns i följande avsnitt. Dokumenten omfattar totalt 56 sidor på engelska. Dokumenten är översatta till svenska. Det finns ytterligare regler som påverkar EM/VM.

FAI-regler på arrangörens språk är numera ett krav i FAI Sporting Code. För en EM/VM-arrangör i friflyg är det dock inte troligt att det krävs att hela innehållet i Sporting Code översätts, t.ex. andra modellflygklasser, rekord eller fullskalaflyg. Det bör räcka med att det som handlar om friflyg och tillämpliga delar i General Section och Section 4A, 4B och 4C och vissa andra allmänna sektioner finns på svenska.

 

Omfattningen av styrande dokument visar att uppgiften att åta sig att arrangera ett EM/WM kräver både energi, uthållighet och avsevärd tid. Före ett beslut att lämna in en ansökan bör alla aspekter av EM/VM-evenemanget vara genomgångna i detalj och arrangörsstaben med suppleanter ska vara utsedd och beredd på att arbeta enligt kravspecifikationer och tidplaner.

Efter att den här studien har gjorts står det klart att tidigare EM/VM-arrangörer har gjort stora insatser för friflyget trots de brister i arrangemangen som vi lagt märke till.

 

Det vi ska satsa på är att evenemanget ska genomföras så att det blir rättvisa tävlingsförhållanden för alla.  

 

HAR VI NÅGOT EM/VM-FÄLT

 

Att arrangera ett EM eller VM i friflyg är ett stort företag. Till att börja med ska det finnas möjligheter att ordna fält, funktionärer och förläggning. Fältet är ett stort problem och kräver mycket planering och arbete. Att få fram en bra arrangörskommitté är fullt möjlig men att engagera 60 – 80 bra tidtagare är något svårare.  

 

Följande genomgång är ett första försök att lista några av de många detaljer som behöver ordnas för att klara av ett stort tävlingsarrangemang på ett lite speciellt fält.

 

Vad finns det för fält i Sverige

Av de för närvarande kända fälten i Sverige är det endast Alvaret som är storleksmässigt tänkbart. För ett internationellt mästerskap behövs ett stort fält som medger flygningar på 3 – 4 km med god sikt och möjlighet till hämtning utan större hinder.

 

Den arbetsgrupp som ska arbeta med projekt EM/VM i Sverige kommer säkerligen att inventera landets fältbestånd före beslut om lokalisering. Det kanske finns ett bra, riktigt stort gräsfält med närhet till förläggning och kommunikationer någonstans i södra Sverige som vi ännu inte upptäckt.

 

Alvaret är som bekant behäftat med restriktioner som kräver speciella lösningar. Det är inte alls säkert att vi kan arrangera EM/VM där.

Ex.vis finns inte P-platser, fordonskörning är inte tillåten och normala stativ för F1B kan inte användas. Det finns säkert områden på Alvaret som är bättre än de som vi hittills har tävlat på. Det krävs därför närmare undersökningar innan vi bestämmer var de bästa startplatserna kan väljas. Det behövs kontakter med andra markägare, Mörbylånga Kommun och Länsstyrelsens Naturvårdsgrupp för att säkerställa att det finns möjligheter innan ett EM/VM-projekt startas.

 

Tävlingsorganisation

Tävlingsorganisationen inklusive tidtagare för ett EM/VM behöver vara i storleksordningen 80 – 100 personer.

 

För att testa att fältet tävlingsorganisationen och förläggningar fungerar bör vi arrangera en eller två World Cup-tävlingar på EM/VM-fältet året före och efter en ansökan till FAI om att få arrangera EM/VM. De erfarenheter som tävlingsorganisationen får används sedan till att ytterligare förbättra organisationen inför EM/VM.

 

Arbetsgrupp

Förberedelser för ett friflyg-EM/VM i Sverige börjar lämpligen med en arbetsgrupp som gör en analys av möjligheter och svårigheter med projektet. Vissa delar i arbetet med ett friflyg-EM/VM i Sverige kräver inte specialkunskaper om friflygmästerskap, t.ex. frågor om logi, catering och logistik. Det betyder att duglighet inom kompetensområdet är viktigare än mästerskapserfarenhet. En kravlista för varje del i projektet bör bli basen i det fortsatta arbetet.

 

Alvaret och logistik

Vad är det nu som är svårt med Alvarfältet? Det är t.ex. inte tillåtet med fordonstrafik på Alvaret. Fältet är inte heller så stort att det räcker med en startplats i mitten. Det behövs därför minst två startplatser för att klara av olika vindriktningar.

Information om de speciella förhållandena som gäller för detta fält ska sedan meddelas i bulletiner och vid lagledarmöten.

 

Startplatserna som väljs bör ligga i närheten av vägarna. Vi får räkna med att det ändå behövs ett avstånd på 500 – 700 m från vägarna för att få en gynnsam sektor med marginal för vindriktning och vindvridningar. En av startplatserna kan läggas vid den södra vägen mellan Bårby och Alby och den andra vid den norra vägen mellan Resmo och Stenåsa.

 

Det finns inte några stora P-platser på vägarna runt fältet. För att få tillträde till fältet behövs därför tillfälligt anlagda P-platser. De bör rymma minst 200 bilar och husvagnar eller husbilar. Det bör vara separata in- och utfarter och en parkeringsvakt så att trafiken kan flyta smidigt. Parkeringsavgift kan vara ett sätt att minska antalet fordon.

 

Det ska sedan vara stättor eller grindar för gående till fältet. Här kan det vara på sin plats att hyra ut golfvagnar, ok eller bärare till tävlande som inte själv vill eller kan bära sin utrustning till och från tävlingsplatsen.

 

Transport av tyngre utrustning till startområdena kan ske med fordon med hjälp av markägarna.

 

Fältet i stort

Fältet är bevuxet med ”gräs”, enbuskar och ölandstok. Det kan finnas enstaka mindre träd som kan behöva avlägsnas.

 

Det kan finnas vattensamlingar på fältet. 

 

Stättor bör sätts upp på lämpliga ställen längs ståltrådstaket inne på fältet och i stenmurar ordnas genomgångar. Information om detta ska finnas på fältkartan.

 

Vägarna i norr och söder kan behöva bevakas av några funktionärer under tävlingsdagarna för att undvika att modeller plockas upp av förbipasserande. Informationsskyltar om pågående tävling kan sättas upp.

 

Startområdena

Startlinjer utförs som rep eller wire med fastsittande nummerbrickor var 10:e meter. Startlinje i reserv ska vara utplacerad eller finnas i beredskap att lägga ut om startlinjen behöver ändras vid vindvridning.

 

Längs startlinjen placeras numrerade plastkoner vid startpositionerna och stolar för tidtagarna.

 

I startområdena ska det röjas så att F1A-flygarna får fritt från vegetation som kan snärja startlinorna och hindra förflyttning.

 

På startlinjerna för F1B går det inte att sätta upp stativ. Den genomsnittliga tjockleken på jordlagret är bara några cm. Under det är det berggrund. Säkra stativ är en flygsäkerhets-fråga och arrangören måste därför tillhandahålla en form av standardstativ vid varje startposition (ca 40 st.).  En lösning kan vara en ram av metall eller trä där stativet är monterat. Ramar med stativ kan tillverkas i förväg och ska vara lätta att flytta. Alternativ med borrade hål för stativ i berggrunden bedöms vara mer tidskrävande, osäkert och inte lika flexibelt. Ramar kan läggas löst på marken och kan därmed vridas för att passa vindriktningen. Två personer står sedan på ramen vid uppvevning, en vid varje fäste för staglinorna. Information om dessa ramar ges i bulletiner så att de tävlande, om så önskas, kan anpassa sina egna stativ till systemet.

 

På startlinjen i F1C placeras vid varje startposition en mindre presenning som samlar upp ev. bränslespill och minskar dammbildning från propellerblåset.

 

Utrustning för tidtagare

Det ska finnas tillräckligt med kikare, stoppur och kikarstativ till de tidtagare som inte har egen utrustning. Egen utrustning ska vara enligt krav i Sporting Code, d.v.s. kikare med förstoring på minst 7x och digitala elektroniska stoppur.

 

Sekretariat, jurykontor, matsal, mm

Vid startområdet ska det finnas tält eller motsvarande för sekretariat med resultattavla, jurykontor, utrymme för modellkontroll, matsal och första hjälpen. Det ska finnas bord och bänkar i matsalen, vattentank med dricksvatten och tvättmöjligheter. I närheten ska finnas utrustning för mätning av startlinor, elverk, PA-system och bajamajor. Sopsäckar med stadiga behållare ska finnas på flera ställen vid matsal och längs startlinjen.

 

På grund av att avståndet mellan de två planerade startplatserna kan vara mer än 2 km från varandra måste det finnas två uppsättningar av det mesta. Båda startplatserna måste ha en uppsättning av startlinjer, koner, stolar, tält eller motsvarande för sekretariat, jurykontor, modellkontroll, PA-system, linmätningsutrustning, matsal, första hjälpen, vattentank med dricksvatten och tvättmöjligheter, elverk och bajamajor.

 

Viss lättare utrustning kan vid behov flyttas till alternativ startplats, ex.vis resultatdator för sekretariat, resultattavla, dator för tävlingsprogram, utrustning för modellkontroll och extra tidtagarutrustning.

 

Lunch och servering på fältet

Beställd lunch serveras som lunchpaket i kartong med separat dryck. En servering vid matsalen kan sälja motsvarande förtäring, gatuköksrätter och diverse kalla och varma drycker, frukt, glass, konditorivaror och godis.

Souvenirer kan säljas i både serveringen och sekretariatet.

 

Med tanke på att det är långt från startplatsen till närmaste krog (Stenåsa) kan vi räkna med att få servera många lunchportioner på fältet. Om vi väljer att ha tävlingsprogram tidig morgon och kvällsflygningar med efterföljande fly-off kan det bli svårare att få lämplig tid för lunchen.

 

Morgon- och kvällsmål 

Dessa bör serveras på de tävlandes och funktionärernas förläggningar efter eget val.

 

Lämplig tid för mästerskapet

Vi är beroende av att funktionärerna kan vara lediga en hel vecka för att kunna ställa upp under en inledande World Cup-tävling och sedan tre tävlingsdagar under EM/VM och ev. extra morgon-fly-off.  Industrisemestern i juli är därför att rekommendera. Början av juli brukar bjuda på bra väder. Vi har exempelvis en flerårig tradition att arrangera Swedish Cup i början av juli med stora startfält.

 

Organisation av EM/VM

Tävlingsperioder kan förläggas till morgon + kväll för att undvika sjöbris och därmed kunna ordna ev. flyttning till alternativ startplats under uppehållet.

 

I vilken ordning flygs klasserna?

Enligt rekommendation i SC bör F1C flygas i början av mästerskapet m.h.t. långa flygningar i fly-off. Därefter flygs F1B och sist F1A. Denna ordning medför att behovet av tidtagare ökar dag för dag.

 

Väderstatistik

Redovisning av Väderstatistik krävs för presentation i bulletin. Sådan statistik kan köpas från ex.vis SMHI.

 

 

Transporter av tidtagare

Det kan finnas anledning att ordna busstransport från förläggningar till och från startplatsen. Det kan minska behovet av P-platser på fältet, det blir mer miljövänligt och det ger möjlighet för funktionärer och tidtagare att ev. hyra ut sina bilar till tävlande som kommer med allmänna kommunikationer till Kalmar.

Tävlande skulle också kunna åka med funktionärer och tidtagare till och från fältet.

 

 

Tävlingsorganisation/Funktionärer

Organisationskommittén kan bestå av följande medlemmar:

 

v      Ordförande i Organisationskommittén

v      Tävlingsledare

v      Ekonomichef

v      Ceremonimästare för invigning och avslutning

v      Logistikchef

v      IT-ansvarig

v      Chef för tidtagare och sekretariat

v      Flygfältschef

v      Chef för modellkontroll och startlinje.

v      PA-chef och speaker

v      Chef för modellkontroll på fältet

v      Säkerhetschef

v      PR-ansvarig

v      Sponsorkonsulent

Hederskommitté

Det finns en möjlighet att få värdefulla synpunkter från representanter för andra organisationer, ex.vis:

Ø      Delegat SOK

Ø      Ordf. Riksidrottsförbundet

Ø      Ordf. Flygsportförbundet

Ø      Konsulent Flygsportförbundet

Ø      Ordf. SMFF

Ø      Kommunalråd Mörbylånga

Ø      Ordf. Fritidsnämnden Mörbylånga

Ø      Björn Svensson Markägare Bårby

Ø      Ordf. Mysinge Naturreservat

Ø      Ordf. Gynge Naturreservat

Ø      Ordf. Alby – Stenåsa Byalag

 

Förläggning

Huvudförläggning kan vara på Hotell Brofästet i Kalmar.

Alternativa boenden i Kalmar:

Andra hotell i Kalmar: Scandic, Rasta, Stadshotellet, Hotell Witt, Hotell Packhuset,
Best Western Kalmarsund Hotel, Frimurare Hotellet, Hotell Svanen.

Vandrarhem i Kalmar: Vandrarhemmet Svanen.

 

Alternativa boenden på Öland:

Hotell: Stora Frögården hotell Stora Frö, Gammalsbygårdens Gästgiveri Degerhamn,
Bo Pensionat Vickleby.

Vandrarhem: Backagården Glömminge Färjestaden, STF Vandrarhem Ölands Skogsby, Södra Bruket Degerhamn.

Camping - Stugby: Eriksöre Camping och stugor Eriksöre,
Haga Park Camping och stugor Stora Frö, Stenåsabadets Camping Slagerstad.

 

 

Invigning och avslutning med prisutdelning och bankett

Huvudförläggning med registrering och informationsdisk ska finnas i Kalmar på Hotell Brofästet och invigning sker på angränsande Gröndals Idrottsplats. Avslutningen med prisutdelning och bankett arrangeras på Hotell Brofästet.

 

Registrering och modellkontroll genomförs på Hotell Brofästet i Kalmar.

 

Antalet tävlande och supporters

Statistik

För att få en uppskattning på hur många tävlande som kan förväntas kan man göra en analys av de senaste 20 årens deltagande på EM och VM.

 

För att få fram antalet startgrupper i EM och VM ska läggas till en startgrupp för regerande mästare i klass F1A och F1B samt två startgrupper i F1C: för regerande seniormästare och regerande juniormästare i klass F1P. Det är normalt störst antal lag i F1A. F1B brukar ha något mindre antal lag och F1C det minsta antalet.

 

EM-tävlingar 1990 – 2010:

 

EM-Land

År

F1A

F1B

F1C

Antal lag

Antal

 tävlande

Ungern

1990

66

60

39

22

165

Rumänien

1992

53

43

33

18

129

Ukraina

1994

56

44

25

20

125

Italien

1996

79

69

41

28

189

Portugal

1998

75

64

38

27

177

Rumänien

2000

69

65

36

24

170

Ungern

2002

82

78

48

30

208

Rumänien

2004

80

69

37

27

186

Ukraina

2006

81

67

42

28

190

Bulgarien

2008

82

80

58

28

220

Turkiet

2010

75

68

43

27

186

Genomsnitt

 

73

64

40

25

177

 

VM-tävlingar 1989 – 2009:

 

VM-Land

År

F1A

F1B

F1C

Antal lag

Antal

 tävlande

Argentina

1989

73

74

48

26

195

Jugoslavien

1991

75

65

45

26

185

USA

1993

91

84

54

34

229

Ungern

1995

109

96

66

38

271

Tjeckien

1997

107

97

65

37

269

Israel

1999

79

74

41

31

194

USA

2001

79

73

45

29

197

Ungern

2003

108

96

62

35

266

Argentina

2005

75

71

43

29

189

Ukraina

2007

105

99

70

38

274

Kroatien

2009

107

110

77

38

294

Genomsnitt

 

92

85

77

33

256

De senare årens VM i Europa har varit de största arrangemangen medan Argentina, Israel och USA 2001, kort efter terrorattacken 9/11, hör till de mindre.

 

Statistik på antal lagledare och supporters är svårare att få fram. För supporters kan det röra sig om 10 – 20 % av antalet tävlande.
Lagledare och assisterande lagledare är också svårt att uppskatta då det är vanligt att en tävlande även fungerar som lagledare. En rimlig uppskattning är därför 5 % av de tävlande.

Genomsnittet för totala antalet gäster är då inklusive jury, för EM 210 personer och för VM 310 personer.

Totalt inklusive funktionärer och tidtagare blir det för EM 290 personer och för VM 410.

 

Olycksfall, sjukvård, sjuktransport

Mörbylånga Kommun bör kunna hjälpa till med att ha beredskap för eventuella olycksfall eller akut behov av sjukvård på flygfältet.

 

Går det att tjäna pengar på ett EM/VM-arrangemang eller en World Cup-tävling?

Det är inte troligt att det kan bli någon större vinst på själva mästerskapet. Den enda stora inkomstkällan är startavgifterna. Vissa mindre inkomster kan komma från försäljning av exempelvis souvenirer, rundturer och servering på fältet.

Det är enligt Sporting Code inte tillåtet för arrangören att tjäna pengar på förläggning (street prices) och maxbelopp för startavgifter och förläggning är reglerade. Tävlingsbudget och fullständig information om mästerskapet ska sändas till FAI/CIAM för kontroll före beslut om tilldelande av mästerskap.

 

World Cup-tävling

En World Cup-tävling före mästerskapet kan vara en viktig test av EM/VM-organisationen. Arrangören kan här få in värdefulla synpunkter från juryn.

På en World Cup-tävling kan det finnas goda möjligheter att tjäna pengar till organisationen. Det finns ett exempel på EM 2002 i Ungern där det arrangerades två World Cup-tävlingar, en före mästerskapet och en efter. Se deltagarantalet i tabellen nedan! Startavgifter brukar vara 30 – 45 Euro och det borde mer än väl täcka kostnaderna.  Till detta kan komma intäkter från servering och banketten. 

 

World Cup
vid EM/VM i

      År

F1A

F1B

F1C

Antal tävlande

Rumänien

2000

46

25

11

82

USA

2001

104

94

46

244

Ungern 1

2002

165

92

42

305

Ungern 2

    -    -

101

35

18

154

Ungern

2003

143

59

23

225

Rumänien

2004

50

35

8

93

Argentina

2005

67

57

22

146

Ukraina

2006

100

59

30

189

Ukraina

2007

89

64

41

194

Bulgarien

2008

55

54

28

137

Kroatien

2009

118

47

10

175

Turkiet

2010

37

42

19

98

Genomsnitt

 

90

55

25

170

 

I genomsnitt är det, enligt denna statistik, något fler tävlande under tävlingsdagen i F1A än under tävlingsdagen i F1B+F1C. Man kan också se att genomsnittet för tävlande i F1A är jämförbart med motsvarande antal tävlande i EM/VM, så antalet tidtagare i mästerskapet ser ut att räcka även för ett relativt stort startfält i en World Cup-tävling i samband med EM/VM. På en World Cup-tävling kan man dessutom tillåta ytterligare någon tävlande per startgrupp jämfört med EM/VM där det är maximalt tre startande per grupp.

 

Rundturer

Det är lätt att hitta flera fantastiska rundturer i Kalmarregionen, exempelvis till Glasriket, till Borgholm med Slottsruinen och Solliden, till Vida Konstmuséum med lunch på Halltorps Gästgiveri eller Ekerums Golfklubb, till Ölands södra udde med Fågelmuséet, Stenåsa bod med Naturbokhandeln, samt en stadsvandring i Kalmar med Kvarnholmen, Stadsparken, Konst-muséet, Kalmar Slott, Länsmuséet och Hansa City.
Glöm inte det utomlands så omtalade och exotiska ”Systembolaget”.

Med bra marknadsföring och ett väl anpassat tävlingsprogram borde det verkligen gå att sälja rundturer. Här finns det massor av möjligheter.

 

Sponsorer

Enligt Sporting Code ska en EM)VM-arrangör söka och skaffa sponsorer. det finns för detta ändamål förhållningsorder för hur intäkter eller utlovade eller förespeglade intäkter från sponsorer ska behandlas. Detta är ett arbete för Sponsorkonsulenten. 

 

PR

Mästerskapets hemsida ska vara uppdaterad i god tid i förväg. Alla media ska informeras om hemsidan för fakta och detaljer om mästerskapet.

Följande media bör hållas informerade om planer, program och resultat från tävlingarna:

 

 • Nationella TV-kanaler TV1, TV2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen, SVTHD.
 • Lokal-TV, ex.vis Smålandsnytt.
 • Privata nationella TV-kanaler: TV3, TV4, TV8, Eurosport, TV4 Sport, Viasat Sport, Canal Plus Sport.
 • Nationella tidningar och magasin.
 • Regionala tidningar och magasin.
 • Nationella radiokanaler.
 • Regionala radiokanaler.
 • Andra media.

 Publik och besökande

Eftersom Alvaret är omgärdat med stängsel borde det vara möjligt att få kontroll över besökande till tävlingsplatsen. Det finns då möjlighet att sälja P-biljetter, entrébiljetter och varor från serveringen och lämna information om SMFF:s verksamhet. Det finns i SC detaljerade föreskrifter för publikens tillträde till tävlingsplatsen med hänsyn till säkerheten och de tävlande. Vi ska ha en befattning som har ansvaret för publiken, avspärrningar skyltar, instruktioner, o.s.v. men även publikens upplevelse av allt positivt och spännande. En bra speaker är här viktig. 

Det ska finnas beredskap hos PR-ansvarig för att ta hand om representanter från media, hedersgäster och sponsorer.

 

Hur går vi vidare?

Den som känner sig manad att göra en insats för ett nytt EM/VM i Sverige vet troligen hur det ska administreras och vart man ska vända sig.

Här följer några punkter, inte nödvändigtvis i prioritetsordning:

 • Vi gör en skiss över en bra organisationskommitté
 • Vi fortsätter att studera allt i Sporting Code som handlar om friflyg och mästerskap
 • Vi kontaktar några tidigare Contest Directors för att få värdefulla tips
 • Vi gör kravlistor för varje befattning i Organisationskommittén
 • Vi utarbetar ett förslag till ansökan till FAI/CIAM om att få arrangera EM/VM
 • Vi tar förberedande kontakt med markägarna
 • Vi tar förberedande kontakt med Mörbylånga Kommun
 • Vi tar förberedande kontakt med turistbyrån i Kalmar och på Öland
 • Vi tar förberedande kontakt med Hotell Brofästet och några andra hotell och vandrarhem
 • Vi undersöker möjligheterna att engagera 80 – 100 tidtagare
Uppdaterad: 12 AUG 2011 23:22 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info