Hoppa till sidans innehåll

FAI F1ABC-regler på svenska


SPORTING CODE VOLUME F1  Gällande från 1:a januari 2010

 

DEL TRE – TEKNISKA REGLER FÖR   FRIFLYGTÄVLINGAR

 

3.1.          KLASS F1A – SEGELMODELLER

 

3.1.1.       Definition


Modellflygplan som inte är försett med någon framdrivningsanordning och vars lyftkraft uppkommer av aerodynamiska krafter som verkar på bärytor som förblir fasta under flygning med undantag för ändringar av välvning eller vinkel. Modellflygplan med variabel geometri eller yta måste uppfylla kraven när ytorna är i minsta och största utsträckta lägen.

3.1.2.            Egenskaper för Segelmodeller F1A

Bäryta (St)..………………………………………….. 32 – 34 dm2

Minimivikt ……………………………………………. 410 gram

Maximal längd av startlina belastad med 5 kg .….. 50 m


Regeln i Sporting Code Section 4B B.3.1, första stycket, att den tävlande måste ha byggt modellen som registreras, gäller inte för F1A.

F1A-modeller får använda radiokontroll endast för oåterkalleliga åtgärder för att begränsa flygningen (termikbroms). Eventuell felfunktion eller oavsiktlig användning av dessa funktioner är helt på den tävlandes risk.

 

3.1.3.       Antalet flygningar

                         a)          Varje tävlande är berättigad till sju officiella flygningar i VM och EM. För andra internationella evenemang är antalet officiella flygningar sju om inte ett annat antal har meddelats i förväg och godkänts av CIAM.

b)         Varje tävlande har rätt till en officiell flygning i varje tävlingsperiod. Periodlängden måste meddelas i förväg och får inte vara mindre än 30 minuter eller mer än 90 minuter.

3.1.4.      Definition av en officiell flygning
 

a)          Flygtiden uppnådd i det första försöket såvida detta försök inte är misslyckat enligt definition i 3.1.5. (Om försöket är misslyckat p.g.a. anledning i 3.1.5. f och ett andra försök inte är gjort blir flygtiden i första försöket registrerat som officiell flygtid).

b)          Flygtiden som uppnås i det andra försöket. Om även det andra försöket är misslyckat enligt definition i någon av 3.1.5.a, 3.1.5.b, 3.1.5.c, 3.1.5.d eller 3.1.5.e, så registreras en nolla för flygningen.

3.1.5.       Definition av ett misslyckat försök

 

Ett försök klassificeras som misslyckat om segelmodellen är startad och åtminstone en av följande händelser inträffar. Om detta inträffar i det första startförsöket är den tävlande berättigad till ett andra försök.

a)        Segelmodellen återvänder till marken utan att startlinan har lossnat.

b)        Ögonblicket då startlinan lossnar från segelmodellen kan inte riktigt bestämmas av tidtagarna.

c)        När en del av segelmodellen lossnar under starten eller under flygtiden.

d)        Det är uppenbart för tidtagarna att den tävlande har tappat kontakt med startlinan och den tävlande eller hans/hennes lagledare väljer att förklara det som ett startförsök.

e)        Det är uppenbart för tidtagarna att den tävlande har förlorat kontakten med startlinan och att startlinan är i händerna på en annan person än den tävlande själv.

f)          Tiden för flygningen är mindre än 20 sekunder.

 

3.1.6.            Ett startförsök får upprepas om:

 

a)        modellen kolliderar med en person, annan än den person som släppte den, när den startades.

b)        modellen på linan kolliderar med en friflygande modell (men inte med en modell som är på lina under start) och starten kan inte fortsätta normalt.

c)        under flygningen kolliderar segelmodellen med en annan modell eller med en startlina annan än den egna. Skulle segelmodellen fortsätta sin flygning på ett normalt sätt kan den tävlande begära att flygningen accepteras som en officiell flygning, även om begäran görs vid flygningens slut.

3.1.7.            Flygningens längd

 

Maximal flygtid som tas för officiella flygningar i VM och EM är tre minuter och trettio sekunder i första perioden och tre minuter i följande perioder. I andra internationella evenemang ska tre minuter max användas för alla perioder om inte en annan maxtid (inte överstigande fyra minuter) har meddelats i förväg i tävlingsprogrammet för särskilda perioder.

 

I händelse av hämtningsproblem eller för att anpassa till meteorologiska förhållanden kan juryn tillåta ändring av maxtiden för en period. En sådan förändrad maxtid ska meddelas före starten av perioden.

 

Maxtid på mer än tre minuter bör endast användas för perioder när vind och termisk aktivitet förväntas vara vid ett minimum.

 

3.1.8.            Placering

 

a)        Den totala tiden för varje tävlande för varje enskild flygning definierad i 3.1.3. används för den slutliga placeringen. Denna uppnådda totala tid används också för att fastställa lagplacering.

b)        För att avgöra individuella placeringar när det är oavgjort ska ytterligare flygningar göras efter att sista flygningen i tävlingen har fullföljts. Maxtiden för den första av de avgörande flygningarna ska vara fem minuter och maxtiden skall ökas med två minuter för varje därpå följande flygning. Tiden för de ytterligare flygningarna ska inte inkluderas i den slutliga uträkningen för placeringen i lagtävlingen; den är till för att avgöra den individuella placeringen.

c)        Arrangören fastställer en 10-minutersperiod under vilken alla tävlande i fly-off måste starta och koppla sina segelmodeller. Under dessa 10 minuter har den tävlande rätten till ett andra startförsök, om det första försöket misslyckas, för en extra flygning enligt paragraf 3.1.5.
Startpositioner avgörs genom lottning för varje fly-off.

d)        Om det av meteorologiska skäl eller dålig sikt eller problem med hämtning av segelmodeller ska fly-off skjutas upp för att flygas på morgonen kommer den att flygas så tidigt som dagsljus och sikt tillåter med avsikt att undvika termikaktivitet. Maximal flygtid i den första morgonflygningen ska vara minst tio minuter.

e)        I en situation med exceptionella meteorologiska förhållanden eller problem med hämtning av modeller kan juryn tillåta att ändra maximum för en period. En sådan ändrad maximum måste meddelas före start av perioden.


3.2.9.a.       Tidtagning

Enligt Sporting Code 2010 Section 4B, paragraf B.13:

B.13.2. Tidtagarna måste göra sig bekanta med modellens färg och form för att kunna känna igen den under flygningen.

 

B.13.3. Flygningen anses vara avslutad när modellen rör markytan, stöter emot ett hinder som definitivt avslutar dess flykt eller när den definitivt försvinner ur tidtagarnas åsyn. Om modellen försvinner bakom något hinder eller i moln ska tidtagarna vänta i tio sekunder; om modellen därefter inte visar sig ska tidtagningen avslutas och de tio sekunderna ska subtraheras från flygtiden.

 

B.13.4. Två tidtagare ska ta tid på flygningarna i de första sju perioderna och i fly-off ska minst tre tidtagare ta tid på varje flygning – den extra tidtagaren ska företrädesvis väljas bland de tävlande – med kvartskontrollerade elektroniska stoppur med digital avläsning med noggrannhet av åtminstone 1/100-dels sekund.

 

Alla tidtagare ska vara utrustade med kikare.

 

B.13.5. Tidtagarna måste stanna inom en cirkel med 10 meters radie under flygningen och ta tid oberoende av varandra.

 

B.13.6. Tiden som noteras är medelvärdet av tiderna som registreras av tidtagarna, men reducerad till närmast lägre hela antal sekunder om inte skillnaden mellan tiderna som registrerats visar tecken på ett fel i tidtagningen, i vilket fall arrangören ska besluta, tillsammans med juryn, vilken tid som ska registreras som den officiella tiden eller vilken åtgärd som ska vidtagas.

 

   B.13.7. Instruktioner för användning av kikare vid friflygtävlingar

 

a)       Kikarna ska ha en förstoring på åtminstone 7. Vid varje startposition ska åtminstone en av kikarna vara monterad på ett stativ.

b)       Tidtagaren ska justera kikaren före tidtagning, så att den passar hans/hennes ögon. För att göra detta justeras först fokus med centrumvredet och därefter genom individuell justering av det justerbara okularet. Avståndet mellan okularen justeras så att ett cirkulärt synfält erhålles.
Obs: Kikare utan centrumvred justeras genom individuell justering av okularen.

c)       Efter justeringen ska inställningarna noteras. Detta för att förenkla återinställning om så skulle behövas.

d)       Tidtagarna får inte använda kikaren när modellen startas. Användning av kikare är lämplig efter ungefär en minuts flygning, med undantag för klass F1A där kikare bör användas när modellen startas för att klargöra när modellen frigörs från linan i det fall den tävlande har kommit långt bort från startpositionen.

e)       Användandet av kikaren får inte påbörjas så sent i flygningen så att det finns risk att inte finna modellen med kikaren.

3.1.9.b.             Tidtagning av flygtid är begränsad till den maximala flygtiden som specificeras i 3.1.7. och 3.1.8. Den totala flygtiden tas från det linan lossnar från segelmodellen till flygningens slut.

 

3.1.10.    Antal medhjälpare

                        Den tävlande har rätt att ha en medhjälpare.

3.1.11.    Startanordningar

                         a)              Segelmodellen skall startas med hjälp av en enkel, odelad lina, vars längd inklusive utrustning och startanordning får inte överskrida 50 meter när den utsätts för en dragkraft av 5 kg. Denna dragkraft ska anbringas med hjälp av lämplig apparatur som är tillgänglig för de tävlande före och under tävlingen och även för funktionärer under tävlingen för kontroll av åtminstone 20 % av segelmodellerna. Linor av metall är förbjudna.

                         b)              Start av segelmodellen med denna lina får göras med hjälp av olika anordningar såsom winchar, enkla eller dubbla block eller genom att förflytta sig, o.s.v.  Dessa anordningar (med undantag för linan) får inte kastas av den tävlande, varvid flygningen bestraffas med annullering. Den tävlande får koppla loss linan och en lätt markör (som t.ex. en ring, en vimpel eller en liten gummiboll) i änden.

                         c)              För att underlätta observation och tidtagning ska linan vara försedd med en till startlinan direkt knuten vimpel med rektangulär form och med en minimiarea av 2,5 dm2 och den smalaste sidan minst 5 cm.

                         d)              Alla typer av stabiliserande hjälpanordningar på linan är förbjudna. En fallskärm får ersätta vimpeln under förutsättning att den inte är fäst vid segelmodellen och förblir packad och inaktiv till dess linan kopplas loss.

3.1.12.    Genomförande av start

                         a)              Den tävlande ska befinna sig på marken och ska själv handha startanordningen.

                         b)              All frihet att agera och röra sig är tillåten för att på bästa sätt använda startlinan, utom att kasta startanordningen.

                         c)              Segelmodellen måste släppas inom ungefär 5 meter från markören för startpositionen. 
                             

3.2.          KLASS F1B – MODELLFLYGPLAN MED ELASTISKA MOTORER

 

3.2.1.       Definition


Modellflygplan som drivs av en elastisk motor och vars lyftkraft uppkommer av aerodynamiska krafter som verkar på bärytor som förblir fasta under flygning med undantag för ändringar av välvning eller vinkel. Modellflygplan med variabel geometri eller yta måste uppfylla kraven när ytorna är i minsta och största utsträckta lägen.

3.2.2.       Egenskaper för modellflygplan med elastiska motorer F1B

Bäryta (St)……………………………………………. 17 – 19 dm2
Minimivikt av modell utan motor(er) ………………. 200 gram

Maximal vikt av motor(er) med smörjmedel …….           30 g


Regeln i Sporting Code Section 4B, B.3.1. första stycket; att den tävlande måste ha byggt modellen som registreras, gäller inte för F1B.

F1B-modeller får använda radiokontroll endast för oåterkalleliga åtgärder för att begränsa flygningen (termikbroms). Eventuell felfunktion eller oavsiktlig användning av dessa funktioner är helt på den tävlandes risk.

 

3.2.3.      Antalet flygningar

a)        Varje tävlande är berättigad till sju officiella flygningar i VM och EM. För andra internationella evenemang är antalet officiella flygningar sju om inte ett annat antal har meddelats i förväg och godkänts av CIAM.

b)        Varje tävlande har rätt till en officiell flygning i varje period av tävlingen. Periodlängden måste meddelas i förväg och får inte vara mindre än 30 minuter eller mer än 90 minuter.

3.2.4.       Definition av en officiell flygning
 

a)        Flygtiden uppnådd i det första försöket såvida detta försök inte är misslyckat enligt definition i 3.2.5. (Om försöket är misslyckat p.g.a. anledning i 3.2.5.b och ett andra försök inte är gjort blir flygtiden i första försöket registrerat som officiell flygtid.)

b)        Flygtiden som uppnås i det andra försöket. Om även det andra försöket är misslyckat enligt definition i 3.2.5.a så registreras en nolla för flygningen.

3.2.5.       Definition av ett misslyckat försök

 

Ett försök klassificeras som misslyckat om modellen har startat och åtminstone en av följande händelser inträffar. Om detta inträffar i det första startförsöket är den tävlande berättigad till ett andra försök.

a)        När en del av modellen lossnar under starten eller under flygtiden.

b)        Flygtiden är mindre än 20 sekunder.

 

3.2.6.       Upprepning av ett startförsök

 

Ett startförsök får upprepas om modellen kolliderar med en annan modell som flyger, eller en person, annan än den tävlande under det att modellen släpps iväg. Skulle modellen fortsätta sin flygning på ett normalt sätt kan den tävlande begära att flygningen accepteras som en officiell flygning, även om begäran görs vid flygningens slut.


3.2.7.       Flygningens längd

 

Maximal flygtid som tas för officiella flygningar i VM och EM är fyra minuter i första perioden och tre minuter i följande perioder. I andra internationella evenemang ska tre minuter max användas för alla perioder om inte en annan maxtid (inte överstigande fem minuter) har meddelats i förväg i tävlingsprogrammet för särskilda perioder.

 

I händelse av hämtningsproblem eller för att anpassa till meteorologiska förhållanden kan juryn tillåta att av maxtiden för en period ändras. En sådan förändrad maxtid ska meddelas före start av perioden.

 

Maxtid på mer än tre minuter bör bara användas för perioder när vind och termisk aktivitet förväntas vara vid ett minimum.

 

3.2.8.       Placering

 

a)        Den totala tiden för varje tävlande för varje enskild flygning definierad i 3.1.3. används för den slutliga placeringen. Denna uppnådda totala tid används också för att fastställa lagplacering.

b)        För att avgöra individuella placeringar när det är oavgjort ska ytterligare flygningar göras efter att sista flygningen i tävlingen har fullföljts. Maxtiden för den första av de avgörande flygningarna ska vara fem minuter och maxtiden skall ökas med två minuter för varje därpå följande flygning. Tiden för de ytterligare flygningarna ska inte inkluderas i den slutliga uträkningen för placeringen i lagtävlingen; den är till för att avgöra den individuella placeringen.

 

c)        Arrangören fastställer en 10-minutersperiod under vilken alla tävlande i fly-off måste veva upp sina gummimotorer och starta sina modeller. Inom dessa 10 minuter har den tävlande rätt till ett andra startförsök, om det första försöket misslyckas, för en extra flygning enligt paragraf 3.2.5. Startpositioner avgörs genom lottning för varje fly-off.

d)        Om det av meteorologiska skäl eller dålig sikt eller problem med hämtning av modeller ska fly-off skjutas upp för att flygas på morgonen kommer den att flygas så tidigt som dagsljus och sikt tillåter med avsikt att undvika termikaktivitet. Maximal flygtid i den första morgonflygningen ska vara minst tio minuter.

e)        I en situation med exceptionella meteorologiska förhållanden eller problem med hämtning av modeller kan juryn tillåta att ändra maximum för en period. En sådan ändrad maximum måste meddelas före start av perioden.

3.2.9.a.       Tidtagning

Enligt Sporting Code 2010 Section 4B, paragraf B.13:

B.13.2. Tidtagarna måste göra sig bekanta med modellens färg och form för att kunna känna igen den under flygningen.

 

 

B.13.3. Flygningen anses vara avslutad när modellen rör markytan, stöter emot ett hinder som definitivt avslutar dess flykt eller när den definitivt försvinner ur tidtagarnas åsyn. Om modellen försvinner bakom något hinder eller i moln ska tidtagarna vänta i tio sekunder; om modellen därefter inte visar sig ska tidtagningen avslutas och de tio sekunderna ska subtraheras från flygtiden.

 

B.13.4.  Två tidtagare ska ta tid på flygningarna i de första sju perioderna och i fly-off ska minst tre tidtagare ta tid på varje flygning – den extra tidtagaren ska företrädesvis väljas bland de tävlande – med kvartskontrollerade elektroniska stoppur med digital avläsning med noggrannhet av åtminstone 1/100-dels sekund.

 

Alla tidtagare ska vara utrustade med kikare.

 

B.13.5. Tidtagarna måste stanna inom en cirkel med 10 meters radie under flygningen och ta tid oberoende av varandra.

 

B.13.6. Tiden som noteras är medelvärdet av tiderna som registreras av tidtagarna, men reducerad till närmast lägre hela antal sekunder om inte skillnaden mellan tiderna som registrerats visar tecken på ett fel i tidtagningen, i vilket fall arrangören ska besluta, tillsammans med juryn, vilken tid som ska registreras som den officiella tiden eller vilken åtgärd som ska vidtagas.

 

   B.13.7. Instruktioner för användning av kikare vid friflygtävlingar

 

a)       Kikarna ska ha en förstoring på åtminstone 7. Vid varje startposition ska åtminstone en av kikarna vara monterad på ett stativ.

b)       Tidtagaren ska justera kikaren före tidtagning, så att den passar hans/hennes ögon. För att göra detta justeras först fokus med centrumvredet och därefter genom individuell justering av det justerbara okularet. Avståndet mellan okularen justeras så att ett cirkulärt synfält erhålles.
Obs: Kikare utan centrumvred justeras genom individuell justering av okularen.

c)       Efter justeringen ska inställningarna noteras. Detta för att förenkla återinställning om så skulle behövas.

d)       Tidtagarna får inte använda kikaren när modellen startas. Användning av kikare är lämplig efter ungefär en minuts flygning.

e)       Användandet av kikaren får inte påbörjas så sent i flygningen så att det finns risk att inte finna modellen med kikaren.

3.2.9.b.        Tidtagning av flygtid är begränsad till den maximala flygtiden som specificeras i 3.1.7. och 3.1.8. Den totala flygtiden tas från det linan lossnar från segelmodellen till flygningens slut.       

3.2.10.         Antal medhjälpare

   
Den tävlande har rätt att ha en medhjälpare vid startpositionen.

3.2.11.          Start av modellen

a)       Start sker för hand med den tävlande på marken (hopp är tillåtet).

b)       Varje tävlande måste själv veva upp gummimotorn och själv släppa iväg modellen.

c)       Modellen måste startas inom ungefär 5 meter från markören för startpositionen.

d)       Extra värme får inte tillföras motorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.           KLASS F1C – MODELLFLYGPLAN MED KOLVMOTORER

 

3.3.1.       Definition


Modellflygplan som är drivna av kolvmotor/motorer och vars lyftkraft uppkommer av aerodynamiska krafter som verkar på bärytor som förblir fasta under flygning med undantag för ändringar av välvning eller vinkel. Modellflygplan med variabel geometri eller yta måste uppfylla kraven när ytorna är i minsta och största utsträckta lägen.

3.3.2.       Egenskaper för modellflygplan med kolvmotorer F1C

Maximal slagvolym hos motorn (motorerna)…….... 2,5 cm3


Ingen förlängning av något slag är tillåten för motorns avgasöppning.


Minsta totalvikt ………………………………………. 300 g/cm3 slagvolym hos motorn (motorerna)

Minsta vingbelastning ………………………………. 20 g/dm2

Maximal motortid ………….………………………… 5 sekunder efter att modellen släppts.


Regeln i Sporting Code Section 4B B.3.1.a. första stycket; att den tävlande måste ha byggt modellen som registreras, gäller inte för F1C.

Bränsle med en standardblandning för glödstifts- och tändstiftsmotorer ska tillhandahållas av arrangören, och ska användas i varje officiell flygning. Sammansättningen ska vara enligt följande: 80% metanol, 20% ricinolja eller syntetisk olja.

Observera: Bränsle för dieselmotorer (kompressionständning) är inte begränsat.

Före varje försök för en officiell flygning ska bränsletanken sköljas ur med standardbränsle. 

F1C-modeller får använda radiokontroll endast för oåterkalleliga åtgärder för att begränsa flygningen, med motorstopp och/eller termikbroms. Eventuell felfunktion eller oavsiktlig användning av dessa funktioner är helt på den tävlandes risk.

 

3.3.3.       Antalet flygningar

a)        Varje tävlande är berättigad till sju officiella flygningar i VM och EM. För andra internationella evenemang är antalet officiella flygningar sju om inte ett annat antal har meddelats i förväg och godkänts av CIAM.

b)        Varje tävlande har rätt till en officiell flygning i varje period av tävlingen. Periodlängden måste meddelas i förväg och får inte vara mindre än 30 minuter eller mer än 90 minuter.

3.3.4.       Definition av en officiell flygning

a)        Flygtiden uppnådd i det första försöket såvida detta försök inte är misslyckat enligt definition i 3.3.5. (Om försöket är misslyckat enligt punkt 3.3.5.c och ett andra försök inte görs blir flygtiden i första försöket registrerat som officiell flygtid.)

b)        Flygtiden som uppnås i det andra försöket. Om även det andra försöket blir misslyckat enligt definition i någon av 3.3.5.a eller 3.3.5.b så registreras en nolla för flygningen.

3.3.5.       Definition av ett misslyckat försök

 

Ett försök klassificeras som misslyckat om modellen har startat och åtminstone en av följande händelser inträffar. Om detta inträffar i det första startförsöket är den tävlande berättigad till ett andra försök.

a)        Tiden som motorn är igång från det modellen startas överskrider tiden som specificeras i 3.3.2. eller 3.3.8. beroende på vad som gäller för flygningen.

 

b)        När en del av modellen lossnar under starten eller under flygtiden.

 

c)        Tiden för flygningen är mindre än 20 sekunder.

 3.3.6.        Upprepning av ett startförsök

 

Ett startförsök får upprepas om modellen kolliderar med en annan modell som flyger, eller en person, annan än den tävlande, under det att modellen släpps iväg. Skulle modellen fortsätta sin flygning på ett normalt sätt kan den tävlande begära att flygningen accepteras som en officiell flygning, även om begäran görs vid flygningens slut.

3.3.7.           Flygningens längd

 

Maximal flygtid som tas för officiella flygningar i VM och EM är fyra minuter i första perioden och tre minuter i följande perioder. I andra internationella evenemang ska tre minuter max användas för alla perioder om inte en annan maxtid (inte överstigande fem minuter) har meddelats i förväg i tävlingsprogrammet för särskilda perioder.

 

I händelse av hämtningsproblem eller för att anpassa till meteorologiska förhållanden kan juryn tillåta ändring av maxtiden för en period. En sådan förändrad maxtid ska meddelas före starten av perioden.

 

Maxtid på mer än tre minuter bör bara användas för perioder när vind och termisk aktivitet förväntas vara vid ett minimum.

 

3.3.8.        Placering

 

a)        Den totala tiden för varje tävlande för varje enskild flygning definierad i 3.1.3. används för den slutliga placeringen. Denna uppnådda totala tid används också för att fastställa lagplacering.

b)        För att avgöra individuella placeringar när det är oavgjort ska ytterligare flygningar göras efter att sista flygningen i tävlingen har fullföljts. Maxtiden för den första av de avgörande flygningarna ska vara fem minuter och maxtiden skall ökas med två minuter för varje därpå följande flygning. Tiden för de ytterligare flygningarna ska inte inkluderas i den slutliga uträkningen för placeringen i lagtävlingen; den är till för att avgöra den individuella placeringen.

c)        Startpositioner avgörs genom lottning för varje fly-off. Arrangören fastställer en 10-minutersperiod under vilken alla tävlande i fly-off måste starta sina motorer och kasta sin modell. Under dessa 10 minuter har den tävlande rätten till ett andra startförsök, om det första försöket misslyckas, för en extra flygning enligt paragraf 3.3.5.

d)        Om det av meteorologiska skäl eller dålig sikt eller problem med hämtning av modeller ska fly-off skjutas upp för att flygas på morgonen kommer den att flygas så tidigt som dagsljus och sikt tillåter med avsikt att undvika termikaktivitet. Maximal flygtid i den första morgonflygningen ska vara minst tio minuter.

e)        I en situation med exceptionella meteorologiska förhållanden eller problem med hämtning av segelmodeller kan juryn tillåta att ändra maximum för en period. En sådan ändrad maximum måste meddelas före start av perioden. Maximal motortid är 5 sekunder.

3.2.9.a.       Tidtagning

Enligt Sporting Code 2010 Section 4B, paragraf B.13:

B.13.2. Tidtagarna måste göra sig bekanta med modellens färg och form för att kunna känna igen den under flygningen.

 

B.13.3. Flygningen anses vara avslutad när modellen rör markytan, stöter emot ett hinder som definitivt avslutar dess flykt eller när den definitivt försvinner ur tidtagarnas åsyn. Om modellen försvinner bakom något hinder eller i moln ska tidtagarna vänta i tio sekunder; om modellen därefter inte visar sig ska tidtagningen avslutas och de tio sekunderna ska subtraheras från flygtiden.

 

B.13.4.  Två tidtagare ska ta tid på flygningarna i de första sju perioderna och i fly-off ska minst tre tidtagare ta tid på varje flygning – den extra tidtagaren ska företrädesvis väljas bland de tävlande – med kvartskontrollerade elektroniska stoppur med digital avläsning med noggrannhet av åtminstone 1/100-dels sekund.

 

Alla tidtagare ska vara utrustade med kikare.

 

B.13.5. Tidtagarna måste stanna inom en cirkel med 10 meters radie under flygningen och ta tid oberoende av varandra.

 

B.13.6. Tiden som noteras är medelvärdet av tiderna som registreras av tidtagarna, men reducerad till närmast lägre hela antal sekunder om inte skillnaden mellan tiderna som registrerats visar tecken på ett fel i tidtagningen, i vilket fall arrangören ska besluta, tillsammans med juryn, vilken tid som ska registreras som den officiella tiden eller vilken åtgärd som ska vidtagas.

 

   B.13.7. Instruktioner för användning av kikare vid friflygtävlingar

 

a)        Kikarna ska ha en förstoring på åtminstone 7. Vid varje startposition ska åtminstone en av kikarna vara monterad på ett stativ.

b)        Tidtagaren ska justera kikaren före tidtagning, så att den passar hans/hennes ögon. För att göra detta justeras först fokus med centrumvredet och därefter genom individuell justering av det justerbara okularet. Avståndet mellan okularen justeras så att ett cirkulärt synfält erhålles.
Obs: Kikare utan centrumvred justeras genom individuell justering av okularen.

c)         Efter justeringen ska inställningarna noteras. Detta för att förenkla återinställning om så skulle behövas.

d)        Tidtagarna får inte använda kikaren när modellen startas. Användning av kikare är lämplig efter ungefär en minuts flygning.

e)        Användandet av kikaren får inte påbörjas så sent i flygningen så att det finns risk att inte finna modellen med kikaren.

 

3.3.9.b-c.   b)     Tidtagning av flygtid är begränsad till den maximala flygtiden som specificeras i 3.3.7. och 3.3.8.           Den totala flygtiden tas från det modellen kastas till flygningens slut.

 

c)      Motortiden ska tas av två tidtagare med kvartskontrollerade elektroniska stoppur med digital avläsning, med noggrannhet åtminstone 1/100 sekund. Motortiden beräknas som medelvärdet av de två registrerade tiderna, och detta medelvärde avrundas nedåt till närmaste 1/10 sekund.    
 

3.3.10.       Antal medhjälpare

                  
Den tävlande har rätt att ha en medhjälpare vid startpositionen.

             

3.3.11.        Start av modellen

a)        Start sker för hand med den tävlande på marken (hopp är tillåtet).

b)        Varje tävlande måste själv starta och ställa in motorn/motorerna och själv släppa iväg modellen.

c)         Modellen måste startas inom ungefär 5 meter från markören för startpositionen.


3.3.12.        Bullernivån vid utkanten av ett fält där F1C flygs ska inte vara mer än 6 dB(A) över den omgivande bullernivån vid alla delar av fältgränsen där det finns en ljudkänslighet. Om bullernivån vid fältets utkant överskrider denna gräns ska startlinjen flyttas bort från fältgränsen till en punkt där nivån är i överensstämmelse med gränsvärdet.

Uppdaterad: 26 JUN 2010 20:09 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info