Hoppa till sidans innehåll

P-30-regler på svenska


 

 

P30.1             KLASS P-30 GUMMIMOTORMODELLER

 

P30.2. Definition


Modellflygplan som drivs av en elastisk motor och vars lyftkraft uppkommer av aerodynamiska krafter som verkar på bärytor som förblir fasta under flygning med undantag för ändringar av välvning eller vinkel.

 

P30.3. Egenskaper för modellflygplan med elastiska motorer P30

Minimivikt av modell utan motor(er) ……………… 40 gram

Maximal vikt av motor(er) med smörjmedel …….. 10 gram

 

Inget mått på modellen får överstiga 762 mm (30 tum).


Propellerns diameter får vara 230 -  250 mm (9,05 – 9,84 tum) och ska vara en kommersiellt tillgänglig frihjulande plastpropeller. Den får balanseras genom att lägga till eller ta bort vikt på ett blad. Axelhålets diameter får ändras och en bussning får användas. Propellern får förses med frikoppling. Propellern ska vara direktdriven, växel är inte tillåten.

 

Antalet modeller som är tillåtna under tävling för varje tävlande är tre.


Regeln i Sporting Code Section 4B, B.3.1. första stycket; att den tävlande måste ha byggt modellen som registreras, gäller inte för P-30.

P-30-modeller får använda timer eller fuse endast för oåterkalleliga åtgärder för att begränsa flygningen (termikbroms). Eventuell felfunktion eller oavsiktlig användning av denna funktion är helt på den tävlandes risk.
Fuse ska vara fastsatt/innesluten i en anordning (snuffrör) som gör att den sitter fast och självslocknar.


 

P30.4             Antal flygningar

a)      Varje tävlande är berättigad till fem officiella flygningar.

b)      Varje tävlande har rätt till en officiell flygning i varje period av tävlingen. Periodlängden måste meddelas i förväg och får inte vara mindre än 30 minuter eller mer än 90 minuter.

 

P30.5             Definition av en officiell flygning

 

a)      Flygtiden uppnådd i det första försöket såvida detta försök inte är misslyckat enligt definition i 3.G.5. (Om försöket är misslyckat p.g.a. anledning i 3.P30.6.a. och ett andra försök inte är gjort blir flygtiden i första försöket registrerat som officiell flygtid).

b)      Flygtiden som uppnås i det andra försöket. Om även det andra försöket är misslyckat enligt definition i 3.P30.6.b. så registreras en nolla för flygningen.


P30.6             Definition av ett misslyckat försök

 

Ett försök klassificeras som misslyckat om modellen har startat och åtminstone en av följande händelser inträffar. Om detta inträffar i det första startförsöket är den tävlande berättigad till ett andra försök.

a)      Flygtiden är mindre än 20 sekunder.

b)      När en del av modellen lossnar under starten eller under flygtiden.

 

P30.7             Upprepning av ett startförsök

 

Ett startförsök får upprepas om modellen kolliderar med en annan modell som flyger, eller en person, annan än den tävlande under det att modellen släpps iväg. Skulle modellen fortsätta sin flygning på ett normalt sätt kan den tävlande begära att flygningen accepteras som en officiell flygning, även om begäran görs vid flygningens slut.

 

P30.8 Flygningens längd

Maximal flygtid som tas för officiella flygningar ska vara två minuter. I händelse av hämtningsproblem eller för att anpassa till meteorologiska förhållanden kan juryn tillåta att av maxtiden för en period ändras. En sådan förändrad maxtid ska meddelas före start av perioden.

 

P30.9 Placering

a)      Den totala tiden för de fem flygningarna används för den slutliga placeringen.

b)      För att avgöra individuella placeringar när det är oavgjort ska ytterligare flygningar göras omedelbart efter att sista flygningen i tävlingen har fullföljts.  Maxtiden för varje ytterligare flygning ska ökas med en minut i förhållande till maxtiden i den föregående flygningen.

c)       Om det av meteorologiska skäl eller dålig sikt eller problem med hämtning av modeller ska fly-off skjutas upp för att flygas på morgonen kommer den att flygas så tidigt som dagsljus och sikt tillåter med avsikt att undvika termikaktivitet. Maximal flygtid i den första morgonflygningen ska vara minst tio minuter.

d)      Arrangören fastställer en 10-minutersperiod under vilken alla tävlande i fly-off måste veva upp sina gummimotorer och starta sina modeller. Inom dessa 10 minuter har den tävlande rätten till ett andra startförsök, om det första försöket misslyckas, för en extra flygning enligt paragraf 3.P30.6. och 3.P30.7. Startpositioner avgörs genom lottning för varje fly-off.

e)      I en situation med exceptionella meteorologiska förhållanden eller problem med hämtning av modeller kan juryn tillåta att ändra maximum för en period. En sådan ändrad maximum måste meddelas före start av perioden.

 

P30.10.a.   Tidtagning

Enligt Sporting Code 2010 Section 4B, paragraf B.13:

B.13.2. Tidtagarna måste göra sig bekanta med modellens färg och form för att kunna känna igen den under flygningen.

B.13.3. Flygningen anses vara avslutad när modellen rör markytan, stöter emot ett hinder som definitivt avslutar dess flykt eller när den definitivt försvinner ur tidtagarnas åsyn. Om modellen försvinner bakom något hinder eller i moln ska tidtagarna vänta i tio sekunder; om modellen därefter inte visar sig ska tidtagningen avslutas och de tio sekunderna ska subtraheras från flygtiden.

B.13.4.  Två tidtagare ska ta tid på flygningarna i de första sju perioderna och i fly-off ska minst tre tidtagare ta tid på varje flygning – den extra tidtagaren ska företrädesvis väljas bland de tävlande – med kvartskontrollerade elektroniska stoppur med digital avläsning med noggrannhet av åtminstone 1/100-dels sekund.

Alla tidtagare ska vara utrustade med kikare.

B.13.5. Tidtagarna måste stanna inom en cirkel med 10 meters radie under flygningen och ta tid oberoende av varandra.

B.13.6. Tiden som noteras är medelvärdet av tiderna som registreras av tidtagarna, men reducerad till närmast lägre hela antal sekunder om inte skillnaden mellan tiderna som registrerats visar tecken på ett fel i tidtagningen, i vilket fall arrangören ska besluta, tillsammans med juryn, vilken tid som ska registreras som den officiella tiden eller vilken åtgärd som ska vidtagas.

   B.13.7. Instruktioner för användning av kikare vid friflygtävlingar

a)       Kikarna ska ha en förstoring på åtminstone 7. Vid varje startposition ska åtminstone en av kikarna vara monterad på ett stativ.

b)       Tidtagaren ska justera kikaren före tidtagning, så att den passar hans/hennes ögon. För att göra detta justeras först fokus med centrumvredet och därefter genom individuell justering av det justerbara okularet. Avståndet mellan okularen justeras så att ett cirkulärt synfält erhålles.
Obs: Kikare utan centrumvred justeras genom individuell justering av okularen.

c)       Efter justeringen ska inställningarna noteras. Detta för att förenkla återinställning om så skulle behövas.

d)       Tidtagarna får inte använda kikaren när modellen startas. Användning av kikare är lämplig efter ungefär en minuts flygning.

e)       Användandet av kikaren får inte påbörjas så sent i flygningen så att det finns risk att inte finna modellen med kikaren.

P30.10.b..    Tidtagning av flygtid är begränsad till den maximala flygtiden som specificeras i 3.P30.8. och 3.P30.9. Den totala flygtiden tas från det modellen kastas till flygningens slut. 
     
  

P30.11 Antal medhjälpare

Den tävlande har rätt att ha en medhjälpare vid startpositionen.

 

P30.12 Start av modellen

a)       Start sker för hand med den tävlande på marken (hopp är tillåtet).

b)       Varje tävlande måste själv veva upp gummimotorn och själv släppa iväg modellen.

c)       Modellen måste startas inom ungefär 5 meter från markören för startpositionen.

d)       Extra värme får inte tillföras motorn.

Uppdaterad: 26 JUN 2010 20:17 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info