Hoppa till sidans innehåll

Fältinstruktion för Alvaret


 

Det finns två regler i Sporting Code som påverkar flygningen på fältet. Den ena är max. vindhastighet vid marknivå, 9 m/sek. Den andra är att ”…fältet ska tillåta flygning med modellernas fulla prestanda och en säker hämtning”.

Det är svårt att hitta sådana fält i Sverige. Alvaret är ett av få fält där storleken är tillräcklig för att båda reglerna kan gälla samtidigt.

Vad kan vi då göra för att i övrigt för att kunna genomföra tävlingar med bra säkerhet på Alvaret? Några svar får vi nedan.

 

Vi behöver ett system för att tillvarata och dokumentera goda idéer som kan förbättra våra tävlingar. Det här är ett försök.

 

Instruktionen är avsedd att studeras och tillämpas under tävling och fortlöpande förbättras och uppdateras. Den kan vara en god informationskälla som bas för en gradvis förbättrad kvalitet på tävlingarna. Vi välkomnar därför alla goda idéer. Informationen bör användas av alla arrangörer på fältet så att vi får jämförbara förhållanden från tävling till tävling.

 

Vissa perioder under året är bättre lämpade för friflygning än andra. Välj tävlingsdatum med god chans för bra väder. Mitten av maj t.o.m. mitten av juli samt slutet av augusti t.o.m. slutet av september brukar bjuda på bra väder på Alvaret.

 

Tävlingsfaktorer

 De viktigaste faktorerna för en tävling på Alvaret är vädret, vindriktningen och vilken startplats som väljs. När de tävlande är på startplatsen och tävlingen ska börja kan man inte göra något åt dessa faktorer. En bra arrangör väljer den för stunden bästa startplatsen, är väl förberedd och är snabb med att ta hänsyn och anpassa tävlingen till rådande och ändrade förhållanden.

 
Beroende på tillgänglig fältlängd i den rådande vindriktningen och vindstyrkan är det lätt att beräkna vilken maxtid som kan utnyttjas. Om fältet inte räcker till för 3 minuters max återstår bara att sänka maxtiden.

 

Se nedanstående tabell och formler för beräkning av:
 

(1)   Max. vindstyrka för 180 sek. maxtid beroende på tillgänglig fältlängd

 

      (2) Tillåten maxtid som är möjlig beroende på fältlängden vid rådande vindstyrka.

 

Parkering

Arrangören anvisar var parkering ska ske och upplyser om risken med olåsta bilar, o.s.v.

 

Transporter

Informera i inbjudan om det förväntas bli långa transporter från parkering till startplatsen. Avsätt tillräcklig tid till detta.

 

Bilkörning

Meddela vad som gäller för fordonskörning på fältet och vägar i anslutning till det.

 

Tävlingsgenomgång

Informera om fältet och väderprognos, startplatser, tidplan, restriktioner, hinder, faror och risker, fordonskörning, mm.

 

Karta som visar fältet, startplatsen och omgivningarna ska finnas hos arrangören, Kartan ska visa områden som är behäftade med faror, risker och restriktioner (fridlysta växter, fält, diken, stenmurar, stängsel, vattensamlingar, vattendrag, träsk, känsliga fågelområden, djurbesättningar, ev. med lamm, kalvar och föl, vägar, tomter, hus, kraftledningar, installationer, mm). Tävlingsledaren kan vid genomgången visa hur kartan ser ut och var den finns under tävlingen.

 

Tidsbrist

Oförutsedda händelser under tävlingen kan påverka flygning och hämtning. Det räcker med att en tävlande = tidtagare är försenad vid hämtningen för att försena hela startgruppen. Vid tidsbrist är det bra att lägga in en paus mellan perioder så att hämtning kan genomföras och följande period kan starta när tävlande = tidtagare åter är på plats. Information om att detta kan ske ska ges vid tävlingsgenomgången och före nästkommande period.

 

Startplatser

Nedan visas ett exempel på några startplatser för olika vindförhållanden. Dessa är inarbetade under flera år, se bif. fältkarta. Det finns givetvis andra bra startplatser.

 

Max. vindstyrka i exemplen innehåller en säkerhetsmarginal på 20 % av fältlängden. Det behövs för att täcka upp för variationer i vindstyrka och termik, höjden för DT och DT-mönstret.

Vindstyrka på termikhöjd antas vara dubbla markvinden. Medelvind under flygning antas vara 2/3 av vindstyrkan på termikhöjd. 

För en normal start med 3 minuters max är total flygtid + DT beräknad som 180 + 30 = 210 sek. Från startplats till landningsplats beräknas distansen i meter enligt följande:

 

(1) Max vindstyrka för 180 sek max = Fältlängd/336.

 

Vid starkare termik än i räkneexemplet blir flygtid och flugen distans ännu längre.

 

Startplatserna visas på bifogad fältkarta. Rutorna på kartan är 1 * 1 km.

 


Start-
plats


Vindriktning

  000o- 360o

 

  Fältlängd

Max vindstyrka vid marken för 180 sek. max

 

Hinder, begränsningar, upplysningar, mm.  

1

160 - 290

> 3 000 m

> 9,0 m/s

Säkerhetsavstånd till kraftledning vid vägen.

2

040 -290

> 3 000 m

> 9,0 m/s

Fin rastplats vid vägen.

3

110 - 290

> 3 000 m

> 9,0 m/s

Bra vy över fältet. Stätta och P vid vägen.

X

000 - 360

3 024 m

> 9,0 m/s

Min. fältlängd för FAI:s vindgräns.

 

Om vindstyrka vid marken överstiger värden enligt exemplen i tabellen ovan kalkyleras en ny maxtid baserad på aktuell vindstyrka enligt följande:

(2) Tillåten maxtid = 0,536 * Fältlängd/Markvind.

 

Stark termik

Vissa vindriktningar kan vara olämpliga för långflygningar utanför fältet. Det kan vara riktning mot exempelvis havet, skogen, träsket, odlad mark eller samhället.

Om termiken visar sig vara så stark att den inte vill släppa ner modeller ska arrangören stoppa tävlingen. När tävlingsförhållandena återigen är i enlighet med FAI Sporting Code kan tävlingen fortsätta.

 

Arrangörens ansvar

Arrangören har ett visst ansvar för att modeller kan hämtas säkert efter flygning. Den tävlande är av arrangören hänvisad att starta från en viss plats och flyga en viss maxtid och kan inte fritt välja tillfälle. Även om någon tävlande har RDT och kan utlösa DT tidigare än maxtid är detta med egen risk för att missa en max.

 

De tävlande är själva ansvariga för sin timerinställning och att stabilisatorn har en för klassen optimal vinkel för snabbt sjunk.

 

Någon kanske tycker att en tävling blir för lång om man har periodlängd 11/2 timme eller 11/4. Det är å andra sidan ingen vinst med att stressa igenom en tävling om man ändå behöver vänta i timmar på fly-off. Fly-off ska ju flygas under den delen av tävlingsdagen då termikaktivitet och vindstyrka är som lägst.

Vid extra tidig start kan arrangören få sympati genom att t.ex. ha ett frukostbord vid genomgången med färska frallor, smör, ost och varmt vatten till te eller kaffe. Ett bord med frukt, dricka och godsaker efter tävlingen i väntan på fly-off borde kunna övertyga ytterligare.

 

Antalet deltagare på våra tävlingar är numera inte större än att det räcker med 6 - 7 startgrupper i totalt. Det innebär att 6 - 7 personer, som inte flyger, skulle räcka för att ge en fast tidtagare per startgrupp för alla som flyger, oavsett klass. 

 

Åska

Vid åska eller förestående risk för åska ska tävlingen enligt reglerna avbrytas. Under väntetid rekommenderas att man sätter sig i en bil. 

 

Hinder

Kända hinder på och kring fältet ska finnas noterade. Vid genomgång informeras om de hinder som är aktuella för den rådande väder- och fältsituationen. Risker med hindren ska identifieras och rekommendationer ska ges för att undvika hindren eller komma förbi.

 

Risker

Risker kan vara av olika slag. Risk för personskador ska prioriteras. Var och en kan dock själv påverka risker genom sitt beteende.

Risk för att modeller flyger bort eller skadas kan inte på samma sätt påverkas av den tävlande, se vad som skrivits om arrangörens ansvar.

Att den tävlande själv skulle behöva fatta beslut att flyga kortare tid än max. för att ev. rädda modellen är emot en tävlings hela idé.

 

På Alvaret med betesdjur finns det allmänt EU-förbud att uträtta naturbehov. Information om var detta kan ske ges vid tävlingsgenomgången.  

 

Underlag

Fältets kondition eller beskaffenhet kan variera mycket beroende på årstiden, temperatur, solsken, nederbörd, torka mm. Växtlighet kan vara till hjälp eller till hinder. Arrangören bör informera om den del av fältet som inte kan bedömas från startplatsen. Landningsområdets kondition ska tas med vid valet av startplats.

 

Tävlingsförhållanden

Arrangören behöver före och under tävling fortlöpande fatta beslut i förebyggande syfte för att kunna ta ansvar för de tävlande, deras modeller och utrustning.

 

Stativsäkerhet

Alvaret har dåliga förutsättningar för stativ. Jordlagret är tunt eller saknas helt. Stativ och pinnar kan placeras där det finns bergsprickor eller buskar. Prov med gott resultat har gjorts med att fästa stativlinorna med remmar i buskar. På startplatser med tveksamma mark-förhållanden ska tävlingsledaren förbättra flygsäkerheten genom att välja en startplats där marken är tillräckligt bra. De tävlande gör sitt genom att använda bra markpinnar, stå på linorna, o.s.v.

De flesta F1B-flygare har två stativ, ett för att veva upp motorn och ett för modellen. Det tar en stund att sätta upp dessa på ett säkert sätt. Tillåt lite extra tid för detta i programmet, särskilt på Alvaret. Flygsäkerhet har hög prioritet.

Om det finns osäkerhet om underlaget för stativ är en varning vid genomgången befogad. En kontroll av att stativen är flygsäkra är nödvändig.
På fält med speciella markförhållanden, som på Alvaret, är det nödvändigt att arrangören har med sig ett antal extra stativpinnar och en stadig hammare för utlåning.

 

F1C

F1C-flygare brukar inte tävla på Alvaret mest beroende på förväntat hårda landningar. En startgrupp med F1C-flygare bör som vanligt placeras på säkert avstånd till höger om övriga startande (sett mot vindriktningen). Avståndet anses medföra en viss säkerhet om en modell skulle komma ur avsedd riktning. Även motorljudet bör beaktas eftersom det bara är F1C-flygarna som enligt de svenska reglerna ska ha hörselskydd. 

 

Temperaturgränser o.dyl.

Vi ska vara omtänksamma om våra medmänniskor. På sommartävlingar med ovanligt hög temperatur eller IR-strålning kan vi hjälpa till att påminna varandra om att det är viktigt att dricka extra mycket och använda solskydd.

 

Förberedelser på lång sikt

Alvarfälten kan stegvis förbättras genom att utveckla idéer, anläggningar eller hjälpmedel som underlättar för arrangören och de tävlande. Det kan ex.vis röra sig om lämpliga parkeringsplatser, bra startplatser, stättor över staket, o.s.v. God kontakt med Byalag, arrendatorer och markägare på och runt om fältet är väsentlig.

En arrangör som vill utveckla sin tävling välkomnar förslag och råd från deltagare som vill komma tillbaka. Det finns mycket samlad erfarenhet bland våra friflygare att ta vara på.

Välkomna därför att deltagarna framför sina tips och önskemål. Vi ska ta tillvara den erfarenhet som växer fram under olika förhållanden. BRA KAN BLI BÄTTRE!

 

Kontaktlista

En lista med markägare, arrendatorer och andra som behöver kontaktas i samband med tävlingsplanering och tävling finns redan och bör hållas uppdaterad.

Kontaktlistan bör finnas på tävlingsplatsen så att det går att kontakta markägare, arrendatorer eller andra under tävlingen.

Om andra arrangemang sker samtidigt på fälten är det viktigt med samordning.

 

Markägare

Bårby Alvar: Cristina & Björn Svensson, Bårby 106, 380 62 Mörbylånga.

Telefon 0485 40 646, 0730 49 75 96. E-post: This is a mailto link

Svensson har numera mest Herefordkor på Bårby Alvar.

 

Mysinge naturreservat:

Byordningsman Magnus Åsenius, Kastlösa 1383, 380 62 Mörbylånga. Telefon 0485 420 51, 070 554 20 51.

 

Eventuell arrendator på Mysinge naturreservat: Undersök om Mysinge naturreservat är utarrenderat eller om det är markägarna som har egen boskap där.

Tidigare arrendator som har haft får på Mysinge är Ingrid & Gunnar Dahlberg, Övra vannborga by 11, 38796 Köpingsvik. Telefon 0485 829 13. E-post: This is a mailto link.

Hemsida: www.wannborga.nu  Paret driver Wannborga Vin & Lamm med hotell och lantgård och har lamm-, vin- och spritproduktion.

 

Gynge naturreservat: Byordningsman Rune Åstrand, Gyngevägen 18, Gynge 2844, 38062 Mörbylånga
Telefon 0485 400 92, 070 370 03 61. Rune driver lantbruksföretaget Råg AB.
 

 

 

 

 

   
 

 
Uppdaterad: 30 SEP 2010 17:30 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info