Hoppa till sidans innehåll

Fältinstruktion för Rinkaby


Det finns två regler i Sporting Code som påverkar flygningen på fältet. Den ena är max vindhastighet vid marknivå, 9 m/sek. Den andra är att, ”… fältet ska tillåta flygning med modellernas fulla prestanda och en säker hämtning”.

Det är svårt att hitta sådana fält i Sverige. Rinkabyfälten är inte av den storleken att båda reglerna kan gälla samtidigt.

Vad kan vi då göra för att ändå kunna genomföra tävlingar med bra säkerhet på Rinkaby-fälten? Några svar får vi nedan.

 

Vi behöver ett system för att tillvarata och dokumentera goda idéer som kan förbättra våra tävlingar. Det här är ett försök.

 

Instruktionen är avsedd att studeras och tillämpas under tävling och fortlöpande förbättras och uppdateras. Den kan vara en god informationskälla som bas för en gradvis förbättrad kvalitet på tävlingarna. Vi välkomnar därför alla goda idéer. Informationen bör användas av alla arrangörer på fältet så att vi får jämförbara förhållanden från tävling till tävling.

 

Vissa perioder under året är bättre lämpade för friflygning än andra. Välj tävlingsdatum med god chans för bra väder. Maj, juni och början av juli brukar bjuda på bra väder på Rinkabyfälten.     

 

Tävlingsfaktorer

De viktigaste faktorerna för en tävling på Rinkabyfälten är vädret, vindriktningen och vilken startplats som väljs. När de tävlande är på startplatsen och tävlingen ska börja kan man inte göra något åt dessa faktorer. En bra arrangör väljer den för stunden bästa startplatsen, är väl förberedd och är snabb med att ta hänsyn och anpassa tävlingen till rådande och ändrade förhållanden.

 
Beroende på tillgänglig fältlängd i den rådande vindriktningen och vindstyrkan är det lätt att beräkna vilken maxtid som kan utnyttjas. Om fältet inte räcker till för 3 minuters max återstår bara att sänka maxtiden.

Se nedanstående tabell och formler för beräkning av:
 

(1)    Max vindstyrka för 180 sek. maxtid beroende på tillgänglig fältlängd eller 

(2) Tillåten maxtid som är möjlig beroende på fältlängden vid rådande vindstyrka.   

 

Parkering

Arrangören anvisar var parkering ska ske och upplyser om risken med olåsta bilar, o.s.v.

 

Transporter

Informera i inbjudan om det förväntas bli långa transporter från parkering till startplatsen. Avsätt tillräcklig tid till detta.

 

Bilkörning

Meddela vad som gäller för fordonskörning på fältet och vägar i anslutning till det.

 

Tävlingsgenomgång

Informera om fältet och väderprognos, startplatser, tidplan, restriktioner, hinder, faror och risker, fordonskörning, mm.

 

Karta som visar fältet, startplatsen och omgivningarna ska finnas hos arrangören, Kartan ska visa områden som är behäftade med faror, risker och restriktioner (fält, diken, stängsel, odlingar, djurbesättningar, vägar, järnväg, tomter, hus, kraftledningar, vattendrag, installa-tioner, mm). Tävlingsledaren kan vid genomgången visa hur kartan ser ut och var den finns under tävlingen.

 

Tidsbrist

Oförutsedda händelser under tävlingen kan påverka flygning och hämtning. Det räcker med att en tävlande = tidtagare är försenad vid hämtningen för att försena hela startgruppen. Vid tidsbrist är det bra att lägga in en paus mellan perioder så att hämtning kan genomföras och följande period kan starta när tävlande = tidtagare åter är på plats. Information om att detta kan ske ska ges vid tävlingsgenomgången och före nästkommande period.

 

Startplatser

Nedan visas ett exempel på några startplatser för olika vindförhållanden. Se bif. fältkarta. Det finns givetvis andra bra startplatser, t.ex. på det södra fältet.

 

Max vindstyrka i exemplen innehåller en säkerhetsmarginal på 20 % av fältlängden. Det behövs för att täcka upp för variationer i vindstyrka och termik, höjden för DT och DT-mönstret.

Vindstyrka på termikhöjd antas vara dubbla markvinden. Medelvind under flygning antas vara 2/3 av vindstyrkan på termikhöjd. 

För en normal start med 3 minuters max är total flygtid + DT beräknad som 180 + 30 = 210 sek. Från startplats till landningsplats beräknas distansen i meter enligt följande:
 

(1) Max vindstyrka för 180 sek. maxtid = Fältlängd/336.

Vid starkare termik än i räkneexemplet blir flygtid och flugen distans ännu längre.

 

Startplatserna visas på bifogad fältkarta. Rutorna på kartan är 1 * 1 km.

Startplats 1 och 2 är vid Pansarvägen och 3 vid Furulundsvägen.

 

 

Start-
plats

 

Vindriktning

   000o- 360o

 

Fältlängd

Max vindstyrka vid marken för 180 sek. max

 

Hinder, begränsningar, upplysningar, mm.  

1

180 - 280

1 500 m

4,5 m/s

Utrymme bortom kraftledningen. Turbulens över ”gropen”.

2

270 -310

2 000 m

6,0 m/s

Odlade fält vid Lerdala.

3

070 - 120

1 900 m

5,7 m/s

Känslig hästgård vid Norrbacka. Väg och odlade fält i förlängningen.

X

000 - 360

3 024 m

9,0 m/s

Min. fältlängd för FAI:s vindgräns.

 

Om vindstyrka vid marken överstiger värden enligt exemplen i tabellen ovan kalkyleras en ny maxtid baserad på aktuell vindstyrka enligt följande:

(2) Tillåten maxtid = 0,536 * Fältlängd/Markvind.

 

Stark termik

Vissa vindriktningar kan vara olämpliga för långflygningar utanför fältet. Det kan vara riktning mot exempelvis sjön, skogen, skjutfältet eller samhället.

Om termiken visar sig vara så stark att den inte vill släppa ner modeller ska arrangören stoppa tävlingen. När tävlingsförhållandena återigen är i enlighet med FAI Sporting Code så att en säker hämtning kan ske kan tävlingen fortsätta.

 

Arrangörens ansvar

Arrangören har ett visst ansvar för att modeller kan hämtas säkert efter flygning. Den tävlande är av arrangören hänvisad att starta från en viss plats och flyga en viss maxtid och kan inte fritt välja tillfälle. Även om någon tävlande har RDT och kan utlösa DT tidigare än maxtid är detta med egen risk för att missa en max.

Den tävlande är själv ansvarig för sin timerinställning och att stabilisatorn har en för klassen optimal vinkel för snabbt sjunk.

 

Landning utanför fältet innebär en större risk för modellerna. Från startplatser i den östra delen av fältet är det p.g.a. topografin inte möjligt att se var modellerna landar. Vid den västra fältgränsen finns hästgården, odlingar och vägen, d.v.s. riskområden.

 

Det kan tyckas att en tävling blir för lång om man har periodlängd 11/2 timme eller 11/4. Det är å andra sidan ingen vinst med att stressa igenom en tävling om man ändå behöver vänta i timmar på fly-off. Fly-off ska ju flygas under den delen av tävlingsdagen då termikaktivitet och vindstyrka är som lägst.

Vid extra tidig start kan arrangören få sympati genom att t.ex. ha ett frukostbord vid genomgången med färska frallor, smör, ost och varmt vatten till te eller kaffe. Ett bord med frukt och dricka efter tävlingen i väntan på fly-off borde kunna övertyga ytterligare.

 

Antalet deltagare på våra nationella tävlingar är numera inte större än att det räcker med 6 - 7 startgrupper i totalt. Det innebär att 6 - 7 personer, som inte flyger, skulle räcka för att ge en fast tidtagare per startgrupp för alla som flyger, oavsett klass.   

 

Åska

Vid åska eller förestående risk för åska ska tävlingen enligt reglerna avbrytas. Under väntetid rekommenderas att man sätter sig i en bil. 

 

Hinder

Kända hinder på och kring fältet ska finnas noterade. Vid genomgång informeras om de hinder som är aktuella för den rådande väder- och fältsituationen. Risker med hindren ska identifieras och rekommendationer ska ges för att undvika hindren eller hur man tar sig förbi.

 

Risker

Risker kan vara av olika slag. Risk för personskador ska prioriteras. Var och en kan dock själv påverka risker genom sitt beteende.

Risk för att modeller flyger bort eller skadas kan inte på samma sätt påverkas av den tävlande, se vad som skrivits om arrangörens ansvar.

Att den tävlande själv skulle behöva fatta beslut att flyga kortare tid än max för att ev. rädda modellen är emot en tävlings hela idé.

 

På Rinkabyfälten med betesdjur finns det allmänt EU-förbud att uträtta naturbehov. Information om var naturbehov kan uträttas ges vid tävlingsgenomgången.  

 

Underlag

Fältets kondition eller beskaffenhet kan variera mycket beroende på årstiden, temperatur, solsken, nederbörd, torka mm. Växtlighet kan vara till hjälp eller till hinder. Arrangören bör informera om den del av fältet som inte kan bedömas från startplatsen. Landningsområdets kondition ska tas med vid valet av startplats.

 

Tävlingsförhållanden

Arrangören behöver före och under tävling fortlöpande fatta kortsiktiga beslut i förebyggande syfte för att kunna ta ansvar för de tävlande, deras modeller och utrustning. Beslut på längre sikt ska fattas för att undvika konflikt med ex.vis militären, arrendatorer och markägare.

 

Stativsäkerhet

På startplatser med tveksamma markförhållanden kan tävlingsledaren förbättra flygsäkerheten genom att välja en startplats där marken är tillräckligt bra. De tävlande gör sitt genom att använda bra markpinnar, stå på linorna, o.s.v.

 

De flesta F1B-flygare har två stativ, ett för att veva upp motorn och ett för modellen. Det tar en stund att sätta upp dessa på ett säkert sätt. Tillåt lite extra tid för detta i programmet, flygsäkerhet har hög prioritet.

 

Om det finns osäkerhet om underlaget för stativ är en varning vid genomgången befogad och uppmaning att kontrollera stativen regelbundet en bra flygsäkerhetsåtgärd.

Stativpinnar på mjuk åkermark kan vara en risk. Det går att öka säkerheten genom att stampa marken ordentligt innan man slår ner pinnarna och om medhjälpare står på linorna/pinnarna vid uppvevning.
På startplatser med speciella markförhållanden är det bra om arrangören har med sig ett antal extra stativpinnar och en stadig hammare för utlåning.

 

F1C

Startgruppen med F1C-flygare brukar placeras på säkert avstånd till höger om övriga startande (sett mot vindriktningen). Avståndet anses medföra en viss säkerhet om en modell skulle komma ur avsedd riktning. Även motorljudet bör beaktas eftersom det bara är F1C-flygarna som enligt de svenska reglerna ska ha hörselskydd. 

 

Temperaturgränser o.dyl.

Vi ska vara omtänksamma om våra medmänniskor. På sommartävlingar med ovanligt hög temperatur eller UV-strålning kan vi hjälpa till att påminna varandra om att det är viktigt att dricka extra mycket och använda solskydd.

 

Förberedelser på lång sikt

Rinkabyfälten kan stegvis förbättras genom att utveckla idéer, anläggningar eller hjälpmedel som underlättar för arrangören och de tävlande. Det kan ex.vis röra sig om lämpliga parkeringsplatser, bra startplatser, stättor över staket, o.s.v. God kontakt med arrendatorer och markägare på och runt om fältet är väsentlig.

 

En arrangör som vill utveckla sin tävling välkomnar förslag och råd från deltagare som vill komma tillbaka. Det finns mycket samlad erfarenhet bland våra friflygare att ta vara på.

Välkomna därför att deltagarna framför sina tips och önskemål. Vi ska ta tillvara den erfarenhet som växer fram under olika förhållanden. BRA KAN BLI BÄTTRE!

 

Fältens historia

De militära övningsfälten i Rinkaby har funnits i över hundra år. Under dessa år har det naturligt skapats en flora av örter och gräs som har anpassat sig till de torra och karga sandmarkerna längs Hanöbukten. Be­tesmarkerna är idag skyddade i EU genom program­met Natura 2000.

 

Att hyra Rinkabyfälten

En arrangör som vill hyra fälten ska göra detta tidigt och helst under hösten året före tävlingen. Det finns flera andra aktiviteter som prioriteras som ex.vis scoutrörelsen, brukshundklubbar, RC-flygare och militära övningar. 

 

Militären är markägare

Skriftlig ansökan skickas:

Försvarsmakten, Chefen för P7, 247 82 Södra Sandby.

Efter beviljat tillstånd övergår ansvaret till Rinkeby: Kapten Tomas Hjärne, 044-22 54 71, This is a mailto link

 

Militären kräver att modellflygarna är miljöprövade. AKM har avtal om detta med Kristianstad kommun 044-13 50 00 som tar miljöansvaret enligt skrivelse i januari 2010.

 

Om det visar sig att även Brukshundklubben är på fältet; samarbeta, ta ingen konflikt. Brukshundsklubbens ordförande heter Rolf Weifert, 044-22 50 31 eller 0709-80 83 46. Hemadress: Leiferts väg 16, 296 91 Åhus (precis söder om södra fältet, i Horna).

 

Arrendator

Det är plikt att i god tid informera arrendatorn av fältet om tävlingstillfällena. Han är mycket välvillig och brukar flytta korna till annat fält; Per Enar Enarsson 044-22 53 80, mobil 0708-22 53 81, Fax 044-22 53 98. Hemadress: Strädet 28, 291 76 Rinkaby. Per driver bl.a. Friskatorpet Angus, Naturbeteskött. Rasen som föds upp är Angus vars kött är känt i hela världen för sin höga ätkvalitet. Besättningen består av 300 kor som föder var sin kalv under mars till maj. (Tjurar finns också.)

AKM uppvaktar honom varje år med en julgåva.

 

Hästgården

Det är viktigt att ägaren av hästgården vid Norrbacka informeras. Nina Simonsson 044-500 32, mobil 0768-47 89 86. Hemadress: Hallingavägen 58, 290 34 Fjälkinge (ca 2,3 km norr om Norrbacka).

 

Ordningsregler för Rinkabyfälten

a)     Större naturbehov får ej uträttas på fälten p.g.a. stor risk för överföring av smitta till djuren (EU-bestämmelser).

b)     Ha alltid med tång, ståltråd och isolerande handskar för reparation av elstängsel. Om reparation misslyckas informera omgående Per Enarsson.

c)      Före midsommar och före skörd får inte fältet med klöver beträdas (i öster vid Furulundsvägen). Om det är absolut nödvändigt, gå rakt in och rakt ut.

 

Kontaktlista

Listan med markägare, arrendatorer och andra som behöver kontaktas i samband med tävlingsplanering och tävling som finns här bör hållas uppdaterad.
Kontaktlistan ska finnas på tävlingsplatsen så att det går att kontakta markägare, arrendatorer eller andra under tävlingen.

Om andra arrangemang sker samtidigt på fälten är det viktigt med samordning.

Uppdaterad: 30 SEP 2010 17:27 Skribent: Bror Eimar

Postadress:
Norbergs FK - Flygsport
C/O L.G Söderlind, Stigaregatan 10
73834 Norberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Se all info